Handlingsplan for frivillighet i Trøndelag

I arbeidet med handlingsplan for frivillighet, ønsker vi dine innspill!

Hva mener du om kulturtilbud og fritidsaktiviteter der du bor? Hva er viktig for deg? Hva er bra? Hva kan bli bedre?

Vi vil at alle i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av fritidstilbud og aktiviteter som gir muligheter for å delta,  

Ved å dele dine meninger vil du være med på å forme vårt arbeid med å lage tiltak for et bredt, mangfoldig og inkluderende fritidstilbud som bidrar til trivsel og bolyst!

Kom gjerne med konkrete forslag til tiltak.

Svar på spørreundersøkelsen her:

Si din mening
Jente som spiller gitar

Bakgrunn og forankring

Oppsummert:

Vedtak i Fylkestinget i Trøndelag i 2022 om utarbeidelse av en temaplan for frivilligheten (frivillighetsmelding).

  • Målgruppe 0-100+
  • Innspill om barn og ungesfritid er særs viktig for en frivillighetsplan.
  • Bred medvirkning på ulike arenaer.
  • Kunnskapsgrunnlaget bygger også på innspill som har kommet inn under arbeidet med Handlingsplan for barn og unges fritid.

Vedtak i Økonomiplan 2023-2026

Vedtak i Økonomiplan 2023 – 2026. Ufordringsdokument. Fylkesting (2019-2023) 15. – 16.06.2022:

Kultur og folkehelse

Fylkestinget ønsker et bredt og variert kulturliv i hele Trøndelag. Etter pandemien ser vi at aktiviteten heldigvis er i ferd med å ta seg opp, med blant annet rekordmange søknader på Fylkeskommunens tilskuddsordninger til prosjektstøtte. Denne rammen ønsker Fylkestinget at styrkes.

Kunnskap og kompetanse

Utfordringene etter pandemi og nedstenging i kultursektoren er mange. Det er usikkerhet om hvordan våre vaner har endret seg; vil vi gå på konserter, festivaler, spel eller andre kulturarrangement som før pandemien, vil vi gå på idrettsarrangement og vil vi delta i frivilligheten som før? Fylkestinget er opptatt av at det hentes inn kunnskap omkring dette, og at den kunnskapen skal nyttes til å sette inn virkemidler der behovet er størst.

2022 er Frivillighetens år, når kunnskapen om ettervirkninger for frivilligheten er på plass settes det i gang et arbeid med en Frivillighetsmelding/Frivillighetsstrategi, hvor det legges vekt på hvordan samarbeid skal løfte frivilligheten i hele Trøndelag. En slik frivillighetsmelding /strategi bygges på “Balansekunst”

Deltagelse, opplevelse og medvirkning

Barn og unge er satsingsområder for Trøndelag Fylkeskommune, alle skal ha mulighet til å delta på sine premisser. Uavhengig av den sosioøkonomiske situasjonen skal barn og unge ha samme mulighet til å delta på kultur- og idrettsaktiviteter. Fylkestinget vil gjennomføre en prøveperiode på 2 år med gratis leie av fylkeskommunale lokaler for frivilligheten. Dette skal gjelde barn og unge under 19 år så lenge frivillige lag og organisasjoner som leier lokaler kan vise til redusert/ikke økte kostnader for barn og unges deltagelse i aktiviteter. I prøveperioden skal det rapporteres på erfaringer og økonomi knyttet til ordningen. I prinsippsak om hvordan Fylkeskommunen skal stille seg til å bidra til bygging av idrettsanlegg m.m som brukes av våre videregående skoler skal det også innarbeides oversikt på hvilke anlegg våre skoler benytter i dag og hvilken praksis som gjelder for bruk. Målet er at det skal være samme praksis for våreskole over hele Trøndelag.

Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019- 2022

Omfatter kunst og kultur, idrett, friluftsliv, frivillighet, kulturarv og kulturnæring
4.2.3 FRIVILLIG AKTIVITET OG ENGASJEMENT

Frivillighetsmeldingen 2018-2019 (referert s. 8)  slår fast at det er et overordna «frivillighetspolitisk mål» å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner og frivillig arbeid:

Fordi deltakelse i frivillig aktivitet hindrer utenforskap og fremmer inkludering. Fordi organisasjonene er de beste skolene i demokrati. Fordi frivillige organisasjoner avdekker behov og finner nye løsninger. Fordi frivillig innsats er en helt avgjørende del av den norske beredskapsmodellen. Fordi frivillig innsats bidrar til å sikre vår felles kulturarv. Fordi frivillig innsats er viktig for å sikre folkehelsa.

Frivillig sektor har i dag noen utfordringer. De nasjonale utviklingstrekkene gjelder også for Trøndelag:

Antall frivillige er like høyt som tidligere, men fokuset på selvrealisering framfor lojalitet til organisasjonene er større. Ad hoc-/korttidsfrivilligheten, som for eksempel festivaler, vinner fram. Det er mindre forpliktende, en kan slutte når en selv vil. Når tilskudd ofte fordeles på grunnlag av antall medlemmer kan denne endringen føre til økonomiske utfordringer for organisasjonene.

De gamle, tradisjonelle og sterke organisasjonene, særlig religiøse- og folkebevegelses-organisasjoner, mister mer og mer sin plass i samfunnet, og blir erstattet med nasjonale organisasjoner med samfunnsspørsmål på dagsorden. Disse trenger i mindre grad lokale og regionale lag da kommunikasjonen foregår i digitale medier. Resultatet blir mindre fellesskapsfølelse og færre møteplasser for organisasjonene selv o

En av de største utfordringene er oppgaver knyttet til helse- og sosialfeltet. Frivilligsentraler og humanitære organisasjoner både tar på seg, og blir gitt, oppgaver innenfor områder som eldreomsorg og flyktninge- og integreringsarbeid. Dette stiller store krav til kompetanse som frivilligheten ikke nødvendigvis har. Uavklarte forventninger og avklaringer fra begges sider om hva frivillig sektor faktisk kan løse er en stor utfordring. Kommunesektoren må forstå frivillighetens egenart.

Kompliserte søkbare støtteordninger, kombinert med mer prosjektmidler og mindre driftsmidler, skaper usikker og lite forutsigbar økonomi. Frivillige organisasjoner vil ha stor nytte av at offentlige bygg i lokalsamfunnene gjøres lettere tilgjengelig.

Trøndelagsplanen

Fra: Retningsmål og delmål fra Trøndelagsplanen som er lagt til grunn for Kulturstrategien.

4.2.3 Frivillig aktivitet og engasjement
• Etablere faste møteplasser m
• Utvikle ulike kompetanseprogram for frivillig sektor, knyttet til oppgaver innen helse- og omsorgssektoren og andre samfunnsområder.
• Frivillig sektors rolle, betydning og virkemidler skal være en selvfølgelig del av regional og kommunal samfunnsplan

Frostaerklæringen

Kultur, idrett og friluftsliv i Trøndelag

Kultur, idrett og friluftsliv er en viktig brobygger mellom folk gjennom å skape fellesskap og tilhørighet. I Trøndelag er det et viktig prinsipp at alle har mulighet til å delta i aktiviteter de selv ønsker, uavhengig av funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn.
Frivilligheten er den viktigste drivkraften

VI VIL:
• Utarbeide en frivillighetsmelding gjennom tett dialog mellom frivilligheten, kommunene og fylkeskommunen.
• Tilrettelegge for tilskuddsordninger som bidrar til fattigdomsbekjempelse

Kulturutvikling i Trøndelag

De fleste kulturtiltakene i Trøndelag er basert på frivillighet og ikke minst på samarbeidet mellom profesjonelle og f

VI VIL:
• Legge til rette for at ulike lokale og regionale arrangement og spel får økonomiske stimuleringsmidler for å gjennomføre og utvikle arrangementet i et spleiselag med lokale krefter og frivilligheten.

Kunnskapsgrunnlag regional planstrategi (2024-2027)

2.2.2 Innspill til tema folkehelse

Folkehelse har klare koblinger til kultur på mange måter, og det ble pekt på at  kulturtilbud som skaper inkludering er fylkeskommunens ansvar. Tiltak for å skape tilgjengelighet for deltakelse for eksempel gjennom spillemiddelordningen trekkes fram som et eksempel – frivillighet og hvilke aktører som kan samarbeides med for folkehelse er et annet. Kultur trekkes fram som viktig for bostedsattraktivitet i distriktene, og at det å få gode opplevelser og være med gjør at folk opplever bedre livskvalitet. Samtidig trenger også frivilligheten det profesjonelle kulturlivet, for eksempel tr

2.2.8 Innspill til tema samfunnssikkerhet

Frivilligheten er viktig for beredskapen, og det er flere organisasjoner enn de som er nevnt som har viktige roller.

Nasjonale føringer

Frivillighetsplan for Trøndelag

Arbeid med planen

Foreløpig prosjektbeskrivelse

Teksten er under utarbeidelse

Nedlastinger - dette kan skjules inntil videre