Kunnskapsgrunnlaget

I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Handlingsplan for barn og unges fritid, har vi både samlet statistiske data og vi har undersøkt barn og unges meninger om kulturtilbud og fritidsaktiviteter der de bor.
Vi har brukt ulike medvirkningsmetoder, og samlet data fra 2100 barn og unge, samt voksne.

Dette har resultert i et solid kunnskapsgrunnlag, bestående av en kvantitativ del og en mer kvalitativ del.

Kunnskapsgrunnlaget er samlet på denne nettsiden.

Jente som spiller gitar

Rapporter og visuell fremstilling av data

Kunnskapsgrunnlaget består av en kvantitativ del, og en kvalitativ del. Dette er sammenfattet i tre rapporter, og en stor del av materialet er også fremstilt visuelt på nett, gjennom Microsoft Power BI.

Kvantitativ del

Deskriptiv statistikk, med tolkningstekst, som sier noe om status for gruppen barn og unge i Trøndelag: Demografiske forhold, helse og livskvalitet, sosioøkonomiske forhold, digitale medievaner, kulturtilbud ogdeltakelse, og mulige barrierer for deltakelse.

Kilder som er brukt er Ungdata-undersøkelsen (2020-2021), Helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT) (med Ung-HUNT 2017-2019), Statistisk sentralbyrå (SSB),Medietilsynet, Nasjonalbiblioteket, Norsk kulturindeks​, Norsk idrettsindeks​,Frivillighetsregisteret​, Frivillighetsbarometeret​, Elevundersøkelsen, m.fl.

Rapport for kvantitativ del:
o  
Barn og unges mulighet til å delta, oppleve og skape

Kvalitativ del

Innspill fra 2100 barn, unge og voksne:

140 barnehagebarn – 4 kommuner
* Gruppesamtaler med barnehagebarn, bidragsforskning i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole.

900 elever i grunnskole og videregående skole – 8 kommuner
* Klassebesøk med bruk av en individuell tegneøvelse, sammen med gruppesamtaler.

250 ungdom og voksne – de fleste kommunene er representert
* Gruppearbeid på møtearenaer for ungdom og voksne.

810 ungdom og voksne – 35 kommuner
* Digitalspørreundersøkelse for ungdom og voksne.

Rapporter fra kvalitativ del:
o   Betydningen av kunst og kultur for barn i alderen 3-6 år i Trøndelag
o   Samlerapport for hele kunnskapsgrunnlaget
o   Kvalitative data – Medvirkning gjennom innspill fra barn og unge i Trøndelag (Power BI-fremstilling på nett - lenke til nettsiden HER)

Sammendrag med hovedfunn

Hovedfunn fra det kvantitative kunnskapsgrunnlaget

Basert på det statistiske materialet for gruppen barn og unge​ i Trøndelag, peker dette seg ut:

Flertallet trives og har det bra der de bor, det er en høy grad av fornøydhet med lokalmiljøet, natur og friluftsområder, og idrettsanlegg.

Det er stor forskjell mellom kommunene i Trøndelag når detgjelder tilgang til og dekning av idrettsanlegg, kollektivtransport,turområder, og lek- og rekreasjonsområder.

Trøndelag har en høyandel blant barn og ungdom som deltar i organisert idrettsaktivitet. Det er endreining fra organisert til egenorganisert aktivitet, med en generell nedgang ideltakelse i faste fritidsaktiviteter, og en økning i deltakelse innenegenorganisert idretts- og friluftslivsaktivitet.

Deltakelse i organisasjon, lag, klubb, forening. Kilde: Ungdata 2021.

Forhold ved barn og unges helse og/eller livskvalitet kanvære avgjørende for deres kulturdeltakelse. Det er en negativ utvikling når det gjelder psykisk helse, med en økning i andelenbarn og unge som rapporterer dårlig subjektiv livskvalitet.​

Trøndelag liggerrelativt høyt i forhold til landsgjennomsnittet, når det gjelder andel elever som rapporterer at de har blitt mobbet på skolen (7. og 10. trinn).

Mobbing. Kilde: Elevundersøkelsen 2024.

Digitale medierspiller en stor rolle i barn og unges hverdag og bruk av slike medier utgjør enstadig større del av skolearbeid, fritidsaktiviteter og sosialt liv. Statistikkfor digitale medievaner viser høye tall for skjermtid, og disse har stegetbetraktelig de siste årene.​

Skjermtid. Kilde: Ungdata 2021.

De sosiale forskjellene er tydelige og økende, og antallet familier med vedvarende lavinntekt er stigende.​ I Trøndelag ser vi en økning i andel husholdninger med barn (0-17 år) med vedvarende lavinntekt fra 2010/12 - 2018/20, så noe nedgang de siste år. Snitt i 2022: 9,6 % av alle husholdninger i Trøndelag.

Barn i lavinntektshusholdninger i Trøndelag i 2022. Kilde: SSB.

Vesentlig færre barn og unge fra lavinntektsfamilier deltar i kultur- og idrettstilbud sammenlignet med barn og unge fra familier med høyere inntekt. For fritidsklubber er tendensen det motsatte – flere fra lavinntektsfamilier deltar sammenlignet med familier med høyere inntekt.
Det samme gjelder unge med helse-/funksjonsutfordringer. Det er færre i denne gruppen som deltar i kultur- og idrettstilbud, med unntak for fritidsklubber og aktiviteter innen musikk, kulturskole og religiøse foreninger.​

Deltakelse etter sosioøkonomisk status. Kilde: Ungdata 2021.
Deltakelse sett ut fra sosioøkonomiske forhold. Kilde: Ungdata 2021.

Hovedfunn fra det kvalitative kunnskapsgrunnlaget

I arbeidet med det kvalitative kunnskapsgrunnlaget er det i hovedsak benyttet kvalitative metoder, med islett av data med noe mer kvantitativt preg. Det er en stor mengde data som er samlet, og det som presenteres her er kun hovedfunn og sammendrag, som vil bære preg av en viss grad av fortolkning og forenkling.

Basert på sammendrag fra samtalene med barn og unge, samt gruppearbeidog svarene i   spørreundersøkelsen, pekerdet seg ut en del tydelige tendenser. Her presentereskun hovedtrekk i materialet. Tema i møtene med barn og unge har vært trivsel påhjemstedet, fritidsinteresser, og deltakelse i kulturtilbud ogfritidsaktiviteter, med utgangspunkt i hva de synes er bra og hva som kan blibedre.

Barnehagetegning - fritidsaktiviteter

Barn 3-6 år

Gjentagende tematikk i materialet for denne aldersgruppen er: Skli og bade, aktiviteter ute, danse, frydefulle saker og fantasi, kjøretøy og maskiner, dyr og naturfenomen, relasjoner og gjøre noe sammen, bibliotek, lek og fortelling, fornøyelser (som koster penger), digital lek og spill, steds- og årtidsspesifikke aktiviteter.

Disse tematikkene er organisert i fireoverordnede kategorier:

1)Relasjonerog sosiale aktiviteter
2)Lekog bevegelse ute
3)Lekog bevegelse inne
4)Fantasifullt,estetisk og sanselig blikk på verden

Barnehagetegning - aktiviteter ute

I samtalen med barna blir det tydelig at nære relasjoner er noe som er viktig for å ha det bra, i tillegg til gode og varierte muligheter for lek, bevegelse og kroppsligutfoldelse.

De ønsker flere sosiale møteplasser og mangfoldige lekeplasser medvarierte aktiviteter og apparater som stimulerer til lek, kreativitet, bevegelse,utfordring og mestring.

Bibliotek som kulturell arena er et gjennomgående tema,særlig med vekt på varierte kreative og bevegelsesfremmede aktiviteter og tilbud.

Barnehagetegning - Trollskogen

Elever i grunnskole og videregående skole

Hva er bra? Kilde: Trøndelag fylkeskommune, splotting med svar fra 900 skoleelever.
Hvilke fritidsaktiviteter er viktigst for deg? Kilde: Trøndelag fylkeskommune, spørreundersøkelse med svar fra 450 barn og unge.

Funnene tyder på at «de nære ting», som å være med venner (både fysisk og digitalt) og å være sammen med familie er viktig. Husdyr og aktiviteter som friluftsliv, jakt og fiske nevnes som sosiale fellesaktiviteter.

Et stort flertall er med på fellesaktiviteter, og flest blant de yngste. Først og fremst med idrett - ballspill, i stor grad fotball, ved siden av volleyball og handball. Dernest svarer en god del skisport, kulturskole og dans.

Minst like viktig som organiserte fritidsaktiviteter er egenorganisert aktivitet. Nesten alle driver med gaming og/eller sosiale media – både se på, spille selv, lage og dele innhold.

I tillegg er musikk, film og kino sammen med venner og alene viktig. Det å være kreativ er noe mange liker og driver på med - bygge, mekke, lage ting, designe, tegne, male. Det samme gjelder matlaging og baking.

Hva kan bli bedre? Kilde: Trøndelag fylkeskommune, splotting med svar fra 900 skoleelever.

En klar tendens er at mange slutter med organiserte aktiviteter når de blir eldre. Frafallet ser ut til å begynne allerede på mellomtrinnet. Flere grunner går igjen. Når det gjelder lagsport, og de som spiller på lag på små steder, blir det mye tap i kamper, som er demotiverende. Mange forteller om «satsing», som gir mestring for de gode, men som for mange andre er en grunn til å slutte. Særlig eldre elever sier at det burde være rom for både de som vil satse, og de som "bare" vil være med.

Mange ønsker også at skulle vært mulig å starte med nye aktiviteter, selv om en ikke har vært med i yngre alder.

Hvilke møteplasser er viktigst for deg? Kilde: Trøndelag fylkeskommune, spørreundersøkelse med svar fra 450 barn og unge.

Butikker, kjøpesentre og kaféer er steder de liker å henge, og være sammen. Dette ofte i mangel på andre steder å være sammen uten at det koster noe. Kulturskole, kulturhus, og bibliotek nevnes som steder å være og treffes etter skolen, og som «ventested» før andre aktiviteter.

I byer og tettbygde strøk er kapasitet på aktiviteter og tilbud en utfordring, med ventelister og lite tilgang til åpne haller og arenaer. I spredt bebygde strøk er det litt bedre tilgang til åpne haller og arenaer, men begrenset mangfold av aktiviteter og tilbud.

Et ønske som går igjen over alt, er åpen hall, baner og steder for å spille og gjøre ting sammen, med utstyr tilgjengelig – egenorganisert, og utenom trenings- og skoletider.

Det samme med sosiale møteplasser for bare å være sammen, og fester for å møtes uten alkohol.

Hindringer for deltakelse

Hindringer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Kilde: Trøndelag fylkeskommune, spørreundersøkelse med svar fra 440 barn og unge i Trøndelag 2023.
Hindringer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Kilde: Trøndelag fylkeskommune, gruppsamtaler med svar fra 510 skoleelever i Trøndelag 2023.

Transport er et vesentlig hinder, og særligblant de eldste i målgruppen. Mange bor for langt unna tilbud. Mangelfullt transporttilbud medfører at barn og unge er avhengig av at foreldre kjører. Det uttrykkes ønske om bedre og billigere kollektivtransport, mer fleksibleløsninger, og inkluderende tiltak som gratis buss til arrangementer.

Tid: Ungdommer gir tilbakemelding om ataktiviteter tar mer tid når man blir eldre. Det blir mindre tid til venner, og de får ikke truffet de som ikke er med på samme aktivitet. Dette gjør også at en del slutter. Mange sier at lekser kommer i veien for aktiviteter, særlig for desom ikke er flinke på skolen, og for de som ikke har hjelp hjemme.

Økonomi: Kostnader er et hinder for deltakelsefor mange barn og unge. Mange kulturtilbud og fritidsaktiviteter koster mye, og mange har ikke råd.

Tilbudet mangler: Tilbudet eller aktiviteten de ønsker å være med på finnes ikke der de bor. Flere sier at de har prøvd åvære med på «det vanlige», men har slutta, andre sier at mangel på tilbud er en grunn til at de ikke er med på noe i det hele tatt.

Informasjon: Mange sier at det ikke er lett å finne informasjon om alle tilbud og ting som skjer. Det finnes ikke ett sted der alt står – man må lete mange ulike steder, eller må høre det av noen. All informasjon om tilbud og aktiviteter skulle vært på ett sted, som alle har tilgang til og vet hvor de finner.

Utenforskap: Det å være utenfor er noe barn og unge ikke snakker så lett om i en gruppe med flere. Det ble i gruppesamtaler da spurt mer på generelt grunnlag. Flere tilbakemeldinger tyder på at det er en del som ikke er med på ting fordi de ikke har noen å delta sammen med.

Psykiske ogfysiske helseutfordringer kan være et hinder. En god del respondenter kjenner noen som ikke er med pågrunn av slike utfordringer.

Medbestemmelse: Barn og unge uttrykkerat det ikke bare er viktig at barn og unge involveres og får si sin mening, men at de også blir hørt, og at deres tilbakemeldinger kommer til uttrykk i handlinger/tiltak. Unge som er aktive i medvirkningsorganer, for eksempel Ungdommens kommunestyre, elevråd, og annet, opplever i større grad at de får si sin mening og blir hørt.

Medvirkningsmøter med kommuner

Alle kommunene har vært invitert til medvirkning.
* Invitasjon til kommunene i Trøndelag til medvirkning i arbeidet med Kulturplan for barn og unge (sendt 02.02.23) – svar fra 25 kommuner, alle regionene representert. 
* Invitasjontil kommunene om å dele gode erfaringer (sendt 09.11.23) – svar fra 3 kommuner. 

Etter tilbakemeldinger fra kommunene, har vi hatt møter medkontaktpersoner i 13 av de 25 kommunene. Dette er kommunalt ansatte innen oppvekst og kultur, som kommunene selv har utnevnt som deres kontaktpersoner.
Tema i disse møtene har vært arbeidet med handlingsplanenfor barn og unge, muligheter for medvirkning fra barn og unge i kommunen, samt kommunens egne erfaringer, hvordan de arbeider for barn og unge på kulturfeltet, og hva de ser på som utfordringer.

Følgende utfordringer og behov har gått igjen i møtene:

* «Siloer» som vanskeliggjør samarbeid for barn og unge på tvers. Særlig mellom oppvekst/skole og kultur/fritid.
* Felles møtepunkter for ulike instanser som jobber for og med barn og unge - for samarbeid og erfaringsdeling på tvers av kommunegrensene.​
* Koordinering av, og tilrettelegging for nettverk og møteplasser på tvers, mellom kommuner, og mellom kommuner og fylkeskommunen.
* Kompetanseheving på prosesser og metodikk for involvering av barn og unge.
* Tilskuddsordninger for realisering av tiltak, med en oversiktlig søkeportal.
* En felles plattform for informasjon ut til barn og unge, utenfor sosiale media.

Fra kunnskapsgrunnlag til handlingsplan

Satsingsområder

Kunnskapsgrunnlaget, med statistikk og sammendrag av medvirkningsprosessene med barn og unge, peker mot tre satsingsområder. Til hvert av satsingsområdene skal det utformes konkrete mål og tiltak.

Fysiske og digitale møteplasser

Møteplasser som er åpne, tilgjengelige, trygge og tilrettelagte for egenorganisert aktivitet.

Varierte aktiviteter

Et større mangfold av tilbud, basert på barn og unges forutsetninger og interesser.

Likeverdig tilgang

Tilgang til kulturtilbud og fritidsaktiviteter, uavhengig av bosted, sosioøkonomisk situasjon, helse- og funksjonsnivå, etnisitet, språklige og kulturelle forhold og andre faktorer.

Verktøy

I tillegg til satsingsområdene foreslår vi tre gjennomgående verktøy, som må utvikles for å lykkes i arbeidet med satsingsområdene.

Samarbeid

Kulturlivetutvikles i samspillet mellom det offentlige, private og frivilligheten. Kunnskapsdeling, samskaping og samarbeid på tvers, bidrar til at vi får utnyttet ressursene våre bedre, til beste for alle barn og unge i Trøndelag.

Medvirkning

Barn og unge har rett til å medvirke i avgjørelser somangår dem selv. Denne retten er forankret blant annet i Grunnloven §104 og i FNs barnekonvensjon artikkel 12. Arbeidet med satsingsområdene forutsetter bred involvering av barn og unge, og utvikling av medvirkningskompetanse.

Informasjon

Lik tilgang til tilrettelagt og samlet informasjon om kulturtilbud og fritidsaktiviteter i kommunen og regionen.

Fig.1: Mål, satsingsområder og verktøy