Delta, oppleve, skape!

Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune/ Trööndelagenfylhkentjīelte lager nå en handlingsplan med satsingsområder og tiltak for at barn og unge i fylket skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for å delta, oppleve og skape - og som bidrar til trivsel og bolyst.

Jente på snøbrett

Planen har to hovedmål

Tre smilende ansikt

1.

Sikre et bredt, mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud, som bidrar til trivsel og bolyst for unge. 

Jenter med datamaskin

2.

Gi barn og unge muligheten til å engasjere seg, og sørge for at deres stemme blir hørt på alle samfunnsarenaer

Handlingsplanens hovedmål er definert ut fra de to målene i kulturstrategien Balansekunst som spesifikt omhandler barn og unge.
Kulturstrategiens øvrige mål ses i lys av disse to hovedmålene.

Om arbeidet

Bakgrunn

Iforbindelse med fylkestingets behandling av Økonomiplan 2022 – 2025 med budsjett 2022 2021, ble det vedtatt at Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagenfylhkentjīelte skal utarbeide en handlingsplan for barn og unge på kulturområdet.

Handlingsplanen skal omfatte det brede kulturbegrepet; kunst, kultur, bibliotek, idrett,friluftsliv, frivillighet, kulturarv og kulturnæring, inkludert sørsamisk språk og kultur.

Planen har fått tittelen Delta, oppleve, skape! Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag.

Målgruppen for handlingsplanen omfatter barn og unge i alderen 3-26 år, og skal særlig ivareta de som ofte faller utenfor og som ikke deltar i fritids- og kulturaktiviteter.

Handlingsplanenskal være forpliktende for fylkeskommunen, og det er en ambisjon at den også skal bli et redskap for kommuner, medvirkningsorganer, kulturinstitusjoner, lag og foreninger, og andre som jobber for og med barn og unge.

Målene er forankret i:

Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022

Stortingsmelding 18,2020-2021: Oppleve, skape, dele — Kunstog kultur for, med og av barn og unge

FNs bærekraftmål

Planen vil også knyttes opp mot regjeringenskommende nasjonale plan, Handlingsplan for deltakelse, som skal være klar før sommeren 2024.

Kunnskap er avgjørende for å kunne besluttesatsingsområder og tiltak i handlingsplanen, og det er lagt et betydelig arbeidi å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag. Analysen av kunnskapsgrunnlaget pekermot tre satsingsområder:

·        Fysiske og digitale møteplasser

·        Varierte aktiviteter

·        Likeverdig tilgang til møteplasser og aktiviteter

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, er det også definert tre verktøy som må utvikles for å lykkes med arbeidet:

·        Samarbeid

·        Medvirkning

·        Informasjon

Til satsingsområdene og verktøyene skal det utarbeidesforslag til mer konkrete mål med tiltak.

Mål, satsingsområder og verktøy

Fig.1: Mål,satsingsområder og verktøy

Kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen har lagt opp til bred involvering, og medvirkning fra barn og unge har værtsærlig vektlagt i utvikling av kunnskapsgrunnlaget. Samtlige kommuner har fåttinvitasjon til å medvirke, og det har vært holdt flere møter og treffpunkt meddeltakelse fra kommuner, institusjoner, lag og foreninger.

Gjennom ulikemedvirkningsprosesser har fylkeskommunen mottatt innspill fra 2100 barn, ungeog voksne, som har resultert i et solid kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsgrunnlaget er viktig for fylkeskommunens arbeid knyttet til handlingsplanen, men kan også brukes av kommuner og andre i arbeid for og med barn og unge.

Kunnskapsgrunnlaget er delt i en kvantitativ del og en kvalitativ del.

Her kan du lese mer om de data som er samlet: Kunnskapsgrunnlaget - hovedfunn og sammendrag

Nedlastinger

Mer informasjon kan komme til å bli lagt ut her.

No items found.